Barion Pixel

A B.M. Handyman Nívó Kft. 2724 Újlengyel Határ út 12., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.epittetok.hu weboldalon megadott személyes és nem személyes adatok kezelésének irányelveit. 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő megtesz minden olyan elvárható technikai és szervezési intézkedést, amellyel a személyes adatok biztonságát garantálhatja. 

Az adatkezelő adatai és elérhetősége

Név:B.M. Handyman Nívó Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel Határ u. 12

Honlap: www.epittetok.hu

E-mail:b.m.info.epittetok@gmail.com

Az kezelt adatok köre

Az időpontfoglalás során kezelt adatok

A www.epittetok.hu internetes oldalon történő időpontfoglalásra bármely látogatónak lehetősége nyílik. Az időpontfoglalás során bekért információk köre:

  • Név
  • Email cím
  • Telefonszám
  • A foglalt időpont dátuma és időpontja

Az adatkezelés célja az időpontfoglalások kezelése, valamint az időpontot foglaló ügyféllel a zökkenőmentes kapcsolattartás.

Az időpontfoglalás során megadott személyes adatok nem kerülnek felhasználásra más tevékenység során. A személyes adatok bármilyen más jellegű felhasználásához az adatkezelő külön engedélyt kér. 

Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén – a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé.

A weboldal által kezelt egyéb adatok

A www.epittetok.hu weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása céljából. A sütikről bővebben a süti tájékoztatóban olvashat. 

A www.epittetok.hu weboldalon található kapcsolati űrlapokon megadott adatok email formájában (automatikusan) kerülnek továbbításra az adatkezelő részére. Ezen adatok tárolásra nem kerülnek a weboldalon. 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatközlő által adott világos és egyértelmű hozzájárulás, melyet az időpontfoglaló felületen, vagy az űrlap beküldése során ad.

A megadott adatok helyességéért és pontosságáért az adatközlő felel. 

Amennyiben az adatközlő nem a saját adatait közli a rendszerben (például ismerőse, rokona számára foglal időpontot), az ő felelőssége az erre lehetőséget adó nyilatkozat elkészítése. 

Az adatkezelés biztonsága és az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatkezelő adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe a weboldal működtetéséhez. 

A weboldalon megadott adatok az Adatkezelő székhelyén, valamint a számítástechnikai hátteret szolgáltató adatfeldolgozó tárhelyén és szerverein kerülnek tárolásra.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adattárolás teljes időtartama alatt úgy jár el, hogy az adatok integritása (azaz változatlansága és sértetlensége), valamint a jogosulatlan hozzáférés esélyét minimálisra csökkentse. 

Ennek érdekében az adatkezelő és az adatfeldolgozók megtesznek minden szükséges technikai (biztonsági mentések, rendszeres biztonsági frissítések) és szervezési (felhasználók és felhasználói jogkörök kialakítása, erős jelszavak használata) lépést.

A weboldalon megadott személyes adatokhoz az adatkezelő és munkatársai férnek hozzá. Az adatkezelő és munkatársai írásos beleegyezésüket adták, hogy az ügyfelek adatait körültekintően és bizalmasan kezelik, ezen adatokat sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak megszűnése után nem adják tovább harmadik fél részére. 

Az Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve és székhelye: CodeWill Kft.

Adatfeldolgozó elérhetősége: info@sess.hu

Adatfeldolgozás ebben az országban történik: Magyarország

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól). 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri. 

A személyes adatot törölni kell ha:

– a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az érintett és az adatkezelő között a kommunikáció email, postai levél vagy telefonhívás keretében történhet meg. Az Érintett jogosult az adatkezelőtől információt kérni arra vonatkozóan, hogy a kérés időpontjában folyamatban van-e az Ő személyes adatait érintő folyamat. Amennyiben folyamatban van ilyen folyamat, az érintett jogosult hozzáférni az adatkezelés céljaihoz, a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés címzettjeihez, az adatkezelés várható időtartamához, az Érintett által gyakorolható jogokhoz, a Hatósághoz történő panaszbenyújtással kapcsolatos jogaihoz, valamint az Adatkezelő által gyűjtött adatok forrásához és jogalapjához. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatás kérésétől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget számolhat fel. 

Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozza az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált (elektronikus) módon történik. (adathordozhatósághoz való jog)

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével forduljon az adatkezelőhöz a b.m.info.epittetok@gmail.com címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Kártérítés és sérelemdíj 

Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);

az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az oldalunkon sütiket használunk marketing és felhasználói élmény javításának céljából.